Go to the top

SILVAMO  
 

UITNODIGING BUURTOVERLEG OP ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2024

Om een vlot en interactief bezoek te voorzien, vragen we u om u vooraf in te schrijven via: DEZE LINK. We voorzien elk uur de start van een nieuwe rondleiding.

SCHRIJF U HIER IN VOOR HET BUURTOVERLEG OP ZATERDAG 7 SEPTEMBER 2024

BEKIJK HIER DE FOLDER / UITNODIGING IN PDF

ACTUEEL

Vernieuwing exploitatievergunning

Gezien de vergunning van Silvamo geldig is tot de zomer van 2023, werd door Silvamo een verlenging van de exploitatievergunning aangevraagd. Het voorwerp van de vergunningsaanvraag betreft de verderzetting van de activiteiten zoals deze al 24 jaar zonder noemenswaardige incidenten plaatsvinden.

Vlaams Minister voor Omgeving, Zuhal Demir, heeft in november 2022 de exploitatievergunning bevestigd. De gevraagde capaciteitsuitbreiding werd echter geweigerd. Silvamo zal dit respecteren.

Momenteel loopt een procedure tot schorsing tegen de beslissing van de Minister bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een eerdere vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid werd in december 2022 geweigerd. Een definitieve uitspraak wordt verwacht in de zomer van 2023.

Silvamo wil benadrukken dat de aard van de activiteit in de toekomst steeds dezelfde blijft. Dit wil zeggen het deponeren van niet-gevaarlijke afvalstoffen. Hierbij gelden strenge vergunningsvoorwaarden en normen die steeds werden en zullen gevolgd worden. PFAS-houdende gronden afkomstig van PFAS-werven zullen niet aanvaard worden. Daarnaast is er ook geen sprake van aanvoer van grond uit het buitenland. Silvamo aanvaardt nooit grond afkomstig uit het buitenland.

Silvamo hecht erg veel belang aan communicatie en transparantie met de lokale instanties en bewoners. Jaarlijkse toelichtingen van de jaarrapportage op de milieuraad van de gemeente zijn hier concrete voorbeelden van. In de toekomst zal er bovendien nog bijkomend overleg worden georganiseerd door de nieuw op te richten begeleidingscommissie.

De activiteiten van Silvamo hebben de afgelopen tientallen jaren nooit tot noemenswaardige incidenten aanleiding gegeven. Het is de vaste wil om dit in de toekomst zo te houden.

WIE ZIJN WE

Silvamo nv is sinds 1996 actief aan de Staatsbaan in Kortemark. Het bedrijf gebruikt de ontgonnen kleiput van de steenbakkerij als stortplaats voor niet gevaarlijk afval.

Silvamo is vergund voor het opvullen van 1.600.00 m3. De milieuvergunning loopt tot de zomer van 2023.
Als de kleiput volledig gevuld en afgedekt is, kan de site worden overgedragen en gereed worden gemaakt voor herontwikkeling.CONTACTEER ONS

Wenst u meer informatie of heeft u dringende vragen dan kan u van maandag tot vrijdag tussen 9 en 16 uur terecht op het nummer 051 61 12 05. Of op het emailadres: info@silvamo.be

Voor eventuele mileuklachten is in samenwerking met de gemeente Kortemark een speciaal meldpunt ingericht. Dit kan u vinden via deze link

Neem contact op via email

De exploitatie

Silvamo heeft een milieuvergunning voor het storten van de volgende niet gevaarlijke afvalstoffen:

  • Bagger- en ruimingsspecie
  • Restfractie na het reinigen van verontreinigde grond in een centrum voor grondreiniging
  • Niet reinigbare grond en afvalstoffen van bodemsaneringsoperaties
  • Niet reinigbaar puin
  • Slib van drinkwaterproductie
  • Niet gevaarlijke bodemas van verbrandingsinstallaties (huisvuil en gelijkwaardig bedrijfsafval)Aanvoer en acceptatie

Silvamo werkt volgens de voorwaarden van de milieuwetgeving en –vergunning in Vlaanderen. Niet alle aangeboden afvalstoffen worden zomaar geaccepteerd. Vooraleer de afvalstoffen kunnen worden aangevoerd, dient de klant alle nodige gegevens met betrekking tot herkomst, aard en samenstelling gestaafd met een recent analyseverslag van een erkend labo aan Silvamo over te maken. Hieruit blijkt om welke stoffen het gaat en of ze voldoen aan de wettelijke aanvaardingscriteria. Bij aankomst gaat het transport eerst op een weegbrug voor registratie. Daarna volgt een eigen staalname door Silvamo die ook naar een erkend labo gaat.Strenge opvolging

Meten is weten, daarom worden ook zeer regelmatig (van dagelijks tot zesmaandelijks) stalen op de site genomen. Deze strenge monitoring met medewerking van erkende labo’s betreft het grondwater en het gezuiverd water dat op de Speyebeek wordt geloosd.

Onaangekondigde inspecties (Milieu-inspectie) of onderzoeken door onafhankelijke instanties (op vraag van de gemeente) zijn dan ook geen probleem.

Jaarlijks brengt Silvamo een zeer uitgebreid verslag uit over de exploitatie en nazorg aan de gemeente Kortemark, OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Afdeling Milieu-inspectie. De buurtbewoners worden eveneens voor een samenvatting van dit verslag uitgenodigd op een Open Milieuraad, soms in combinatie met een bezoek aan de site.

Stabiele partners

Silvamo beschikt over stabiele partners:

DEC, dat staat voor DEME Environmental Contractors. Als internationale milieuaannemer beschikt DEC over meer dan twintig jaar ervaring in milieugerelateerde werken.
Renewi is actief in inzameling en verwerking van afvalstoffen. Renewi beschikt over installaties voor afvalverwerking in Europa waaronder in België, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en in Canada. Renewi streeft naar maximale nuttige toepassing van afvalstoffen. Enkel afvalstoffen en restfracties van afvalverwerking die niet meer nuttig kunnen toegepast worden, worden gestort.
Ook in Vlaanderen staan bij de partners van Silvamo transparantie, openheid, samenwerking en communicatie hoog in het vaandel.